NARYSTĖ KANDIDATAI JŠ, RŠ, NŠ

NARYSTĖS ŠAULIŲ SĄJUNGOJE SĄLYGOS


     Lietuvos Respublikos pilietis, norintis tapti šauliu, pateikia arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios kuopos (atskirojo būrio) vadui:
            a)   nustatytosios formos prašymą su dviem rekomendacijomis. Rekomendacijas gali rašyti šauliai, turintys ne mažesnį kaip 2 metų stažą. Jaunieji šauliai vietoj rekomendacijos pateikia tėvų arba globėjų raštišką sutikimą;
            b)   Lietuvos piliečio pasą;
            c)   dokumentą apie karo prievolę. Piliečiams, neįsirašiusiems į karinę apskaitą, tam skiriamas mėnuo;
            d)   3 nuotraukas (3x4 cm) asmens bylai, įskaitos kortelei ir pažymėjimui;
            e)   užpildytą asmens duomenų anketą.
    Stojantiems į Sąjungą asmenims skiriamas nuo 3 iki 6 mėnesių bandomasis laikotarpis, kurio metu asmuo yra kandidatas į šaulius.
    Per bandomąjį laikotarpį kandidatas:
            a)   pasitikrina sveikatą (rikiuotės šauliai);
            b)   lanko pradinio pasirengimo pagal Sąjungos vado patvirtintas programas užsiėmimus;
            c)   vykdo šaulio pareigas kartu su kitais nariais.
    Per bandomąjį laikotarpį tikrinami asmens anketiniai duomenys.
    Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, asmens tinkamumą tapti Sąjungos nariu nagrinėja kuopos valdyba arba šaukiamas atskirojo būrio vadų (būrio vadas, būrininkas, skyrių vadai) posėdis.
    Jeigu sprendimas neigiamas, kandidatas į Sąjungą negali stoti 5 metus, o jo asmens byla laikoma rinktinės štabo personalo skyriuje. Priežastims, dėl kurių asmuo nebuvo priimtas į Sąjungą, išnykus, jis vėl gali pateikti prašymą priimti į Sąjungą.
    Asmuo, nepriimtas į šaulius, turi teisę tokį sprendimą apskųsti rinktinės vadui, o rinktinės vado sprendimą - Sąjungos vadui. Skundas paduodamas pagal subordinaciją per mėnesį nuo supažindinimo su sprendimu dienos. Padalinio vadas privalo pilietį supažindinti su sprendimo apskundimo tvarka.
    Jeigu sprendimas teigiamas, rinktinės vadas rašo įsakymą dėl asmens priėmimo į Sąjungą rikiuotės, ne rikiuotės arba jaunuoju šauliu.
    Padalinio vadas per mėnesį nuo įsakymo išleidimo organizuoja iškilmingą šaulio priesaikos ar jaunojo šaulio pasižadėjimo ceremoniją.
    Sąjungos nario stažas skaičiuojamas nuo įsakymo dėl jo priėmimo į Sąjungą išleidimo dienos.
    Asmuo, atsisakęs prisiekti Lietuvos Respublikai, negali būti Sąjungos nariu, ir įsakymas dėl jo priėmimo į Sąjungą netenka galios.
    Asmenys, davę kario priesaiką, nuo šaulio priesaikos atleidžiami.


NARYSTĖ KANDIDATAI JŠ, RŠ, NŠ