BENDRAI ISTORIJA STRUKTŪRA VADOVYBĖ "TRIMITAS" KONTAKTAI


LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
VADOVYBĖ


Lietuvos šaulių sąjungos vadas
pulkininkas leitenantas
Juozas Širvinskas

Gimė 1953 m. rugsėjo 17 d. Kaišiadorių rajone, Žiežmarių miestelyje.
1971 m. baigė Žiežmarių vidurinę mokyklą, 1977 m. - Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo istorijos ir fizinio lavinimo pedagogo specialybes.
1999 m. mokėsi George'o C. Marshallo tarptautinio saugumo studijų koledže Europoje (Garmiše, Vokietijoje).
J. Širvinskui yra suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1977, 1979-1982 m. dirbo Vilniaus 21-osios vidurinės mokyklos mokytoju, 1982-1984 m. - Vilniaus miesto KVJSM direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams, 1988-1992 m. - Vilniaus rankinio VJSM treneriu-pedagogu.
Krašto apsaugos sistemoje nuo 1992 m. vasario 3 d. - Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Sporto ir technikos skyriaus vyr. specialistas, SKAT štabo Organizacinės karinės inspekcijos skyriaus vyr. specialistas, SKAT štabo Operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas. 1997-2001 m. ėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjo pareigas.
Šaulių sąjungos narys nuo 1992 metų. Šaulių sąjungos Garbės teismo pirmininkas 1997-2001 metais. Apdovanotas Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu "Už nuopelnus Šaulių sąjungai", Šaulių žvaigždės medaliu, yra Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės garbės šaulys.
J. Širvinskas yra vedęs, turi sūnų ir dukrą.


Centro valdyba

Rengia Sąjungai reikalingų dokumentų, statutų, nutarimų, taisyklių, metinių darbų plano ir biudžeto projektus, rūpinasi Sąjungos lėšomis ir savo narių teisine bei materialine būkle, prireikus kartu su Sąjungos vadu ir Centro revizijos komisija šaukia neeilinius suvažiavimus, tikrina rinktinių valdybų veiklą.
Centro valdybos sprendimai yra patariamieji Sąjungos vadui.
Pagal LŠS įstatymą į Centro valdybą įeina LŠS vadas ir LŠS vado pirmasis pavaduotojas.


Garbės teismas

Vadovaujasi Garbės teismo statutu. Garbės teismo sprendimų vykdymas privalomas visiems Sąjungos nariams. Jo sprendimai neskundžiami.
Sąjungos Garbės teismas nagrinėja visų šaulių rašytinius pareiškimus dėl nusižengimų šaulių etikai, piliečių ir visuomenės dorovės normoms, kurių pagal savo kompetenciją negalėjo išspręsti rinktinės garbės teismas.


Centro revizijos komisija

Tikrina Sąjungos štabo veiklą, Sąjungos turtinę bei finansinę būklę, vado pavedimu atlieka rinktinių patikrinimus, svarsto rinktinių revizijos komisijų pateiktus duomenis.0


Lietuvos šaulių sąjungos
išeivijoje vadas
Mykolas Abarius

Gimė 1926 m. sausio 27 d. Maniuliškių kaime, Antazavės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kalvarijos, vėliau - Marijampolės gimnazijose.
1944 m. įstojo į gen. P.Plechavičiaus rinktinę, bet buvo išvežtas į Vokietiją, įjungtas į Luftvafė dalinius. Vokietijoje baigė Hanau lietuvių gimnaziją.
1949 m. M.Abarius išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, 1950-1952 m. tarnavo JAV kariuomenėje. Vėliau studijavo Worčesterio, Masačiusetso valstijoje, bei Henry Fordo Community koledže, Dearborne, Mičigano valstijoje. 30 metų dirbo Fordo automobilių bendrovėje braižytoju, vėliau konstruktoriumi. Sukūrė šeimą.
Amerikoje Mykolas Abarius įsijungė į įvairių tautinių organizacijų veiklą (Lietuvių bendriją, Lietuvių fondą), daug dėmesio skyrė lietuvybės ugdymui ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui.
Išeivijoje atkūrus Šaulių sąjungą, nuo 1960 m. Mykolas Abarius dalyvauja jos veikloje, eina vadovo pareigas - kuopos vado, LŠST Centro valdybos nario, o nuo 1987 m. vadovauja Šaulių sąjungai išeivijoje.
Mykolui Abariui suteiktas LŠS garbės vado vardas, jis yra apdovanotas LŠS Žvaigždės medaliu, Žvaigždės ordinu.

Pagal sauliusajunga.lt


BENDRAI ISTORIJA STRUKTŪRA VADOVYBĖ "TRIMITAS" KONTAKTAI